انتخابات ۹۳: ۲۸ سرطان ۱۳۹۳

در این بخش برنامه انتخابات در بارۀ عدم رسیده گی به خواست های نامزدان شورا های ولایتی، بحث و گفتگو شده است.
 
مهمانان
نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات
نعیم ایوب زاده، مسوول برنامه های فیفا
نجیب الله الکوزی، از نامزدان معترض
خانم شیزاد  الله داد، نامزد معترض